Retningslinjer

Oppstart

Selv om det er semesterbetaling hos Trondheim Musikkpark, er det mulig å søke opptak som elev også etter semesterstart. Søknadene blir fortløpende registert og søkeren settes på venteliste. Vi tar opp elever fra denne ventelisten dersom vi har ledige plasser. Det blir da trukket fra på semesterbeløpet de ukene man ikke har hatt undervisning.

Skoleåret

Trondheim Musikkpark har semesteravgift ut fra antall undervisningstimer i semesteret. Hvert semester består av 16 undervisningsuker. Vi følger Trondheim Kommunes skolerute med tanke på ferie- og helligdager. På helligdager og offentlige høytidsdager gis det ingen undervisning. Vi vil minimum en uke før semesterstart gjøre timeavtaler med elever og foreldre. Normalt vil en uke før jul og en uke før sommerferien bli brukt til avslutninger, enten i form av avslutningskonserter eller en annen form for markering av semesterslutt.

Undervisningsmateriell

Elevene sørger selv for å kjøpe inn undervisningsmateriell dersom dette kreves i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed. Elevens instrument må alltid holdes i spillbar stand.

Kontakt med foresatte

Hver enkelt lærer har ansvar for kontakt med foresatte/heimen dersom elev er under 18 år. Foreldre/foresatte har krav på en tilbakemelding fra lærer i løpet av semesteret, og tilbakemeldingen vil foregå i form av en gruppesamtale, enkeltsamtale eller skriftlig tilbakemelding. Her gis det rom for å stille spørsmål angående øving, framgang, motivasjon med mer.

Bindingstid

Kontrakten blir gjeldende når eleven tar imot plassen ved å signere svarbrevet, samt undervisningstidspunkt er avtalt muntlig eller skriftlig. Man kan ikke si opp avtalen midt i et semester.

Inn- og utmeldingsfrister
  • Søknad om opptak registeres gjennom hele året.
  • Varsel om utmelding må skje skriftlig innen 1.juni for høstsemesteret og 1.desember for vårsemesteret. Send vanlig brev eller epost.
  • Dersom eleven ikke er utmeldt innen de nevnte frister, vil eleven fortsatt være registert og semesteravgift må betales for det kommende/inneværende semesteret.
  • Eleven beholder sin undervisningsplass hos Trondheim Musikkpark inntil skriftlig utmelding mottas.
  • Hvis elev ønsker å skifte disiplin før kommende semester, kan det søkes om det. Her gjelder samme frister som for utmeldelse.
Permisjon

Trondheim Musikkpark innvilger ikke permisjon. Ønsker man en pause midt i semesteret må man likevel betale for hele semesteret. Eneste unntak er ved sykdom. Ved sykefravær over 1 måned kan man velge å avslutte undervisningen midt i semesteret uten noen form for oppsigelsesfrist. Trondheim Musikkpark må ha kopi av legeattest for at dette skal gjelde.

Tap av elevplass

Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved Trondheim Musikkpark.